අපගේ නිෂ්පාදන

අප නිෂ්පාදන lineups පුළුල් පරාසයකට

අපි කවුද

අප නිෂ්පාදන lineups පුළුල් පරාසයකට

Boray Dongguan නගරය, ෙගොංෙඩොං පළාත, Chashan නගරයේ පිහිටා, 2013 වන දින පිහිටුවන ලදී.

Boray නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය සහ පාවිච්චි කල දී වෘත්තීය වේ සවි කිරීම් සහ වෑල්ඩින් jigs පරීක්ෂා මත

Boray වර්ග මීටර් 500 ක් ආවරණය කරයි.

Boray සම්මත තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය ස්ථාපිත හා 2015 දී ISO9001 වී ඇත

Boray නිර්මාණකරුවන් 12 සහ 4 Salesman ඇතුළු සේවකයන් 54 ඇත

Boray පමණක් Honda රථ, ටොයොටා, BaicMotor.Fiat, Mingxiang ලෙස, සාර්ථක අත්දැකීම් සමඟ සහයෝගයෙන් හොඳ තත්ත්වයේ පාරිභෝගික ඇත.